ลูกในท้องกรุ๊ปเลือดอะไร ?

กรุ๊ปเลือด คืออะไร?

กรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือด (ฺBlood Type) กรุ๊ปเลือดถือเป็นสิ่งจำเป็นในทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ทราบและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Blood Transfusion)

ลูกกรุ๊ปเลือดอะไร

โดยทั่วไปเลือดของมนุษย์มีส่วนประกอบ ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Rlood Cells) เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cells) เกล็ดเลือด (Platelets) และน้ำเลือด (Plasma) โดยความแตกต่างของกรุ๊ปเลือด จะดูจาก โมเลกุลของโปรตีนที่พบอยู่ผิวบริเวณด้านนอกของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า  แอนติเจน (Antigens) โดยจะทราบได้จากการเจาะตรวจเลือด ซึ่งเอนติเจนในแต่ละคนจะถูกถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรม

ลูกกรุ๊ปเลือดอะไร

ชนิดของกรุ๊ปเลือด

ชนิดของกรุ๊ปเลือดแบ่งออกได้ตามระบบของกรุ๊ปเลือด ซึ่งมีทั้งหมด 2 ระบบใหญ่ ๆ ได้แก่

ระบบเอบีโอ (ABO System) เป็นระบบมีความสำคัญและที่นิยมใช้มากที่สุด ซึ่งแบ่งกรุ๊ปเลือดออกเป็น 4 ชนิด คือ

 • กรุ๊ปเลือด A คือกรุ๊ปเลือดที่มีแอนติเจนชนิดเอ (A Antigens) ที่เซลล์เม็ดเลือดแดง และมีสารแอนติบอดีชนิด แอนติ-บี (Anti-B) ในพลาสม่า
 • กรุ๊ปเลือด B คือกรุ๊ปเลือดที่มีแอนติเจนชนิดบี (B Antigens) ที่เซลล์เม็ดเลือดแดง และมีสารแอนติบอดีชนิด แอนติ-เอ (Anti-A) ในพลาสม่า
 • กรุ๊ปเลือด O คือกรุ๊ปเลือดที่ไม่มีแอนติเจน แต่มีแอนติบอดีทั้งชนิด แอนติ-เอ และ แอนติ-บี ในพลาสม่า
 • กรุ๊ปเลือด AB คือกรุ๊ปเลือดที่มีแอนติเจนทั้งชนิดเอ และบี แต่ไม่มีแอนติบอดีทั้งชนิดเอและบีในพลาสม่า

 

ระบบอาร์เอช (Rh System) เป็นระบบที่มีความสำคัญรองลงมา ซึ่งแอนติเจนที่สำคัญของระบบนี้ คือ แอนติเจนชนิด อาร์เอชดี (RhD Antigens) ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

 • อาร์เอชบวก (Rh Positive : Rh+) ผู้ที่กรุ๊ปเลือดดังกล่าวจะมีแอนติเจนชนิดอาร์เอช (Rh antigens) และสามารถรับเลือดได้ทั้งชนิดอาร์เอชบวก และ อาร์เอชลบ
 • อาร์เอชลบ (Rh  Negative : Rh-) ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดนี้จะไม่มีแอนติเจนชนิดอาร์เอชที่เซลล์เม็ดเลือดแดง และสามารถรับเลือดได้แค่เพียงชนิดอาร์เอชลบเท่านั้น

ทั้งนี้ระบบเลือดแบบอาร์เอช แบ่งการระบุกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วยออกเป็น 8 กรุ๊ปดังนี้

• เอ อาร์เอชบวก (A+)
• เอ อาร์เอชลบ (A-)
• บี อาร์เอชบวก (B+)
• บี อาร์เอชลบ (B-)
• โอ อาร์เอชบวก (O+)
• โอ อาร์เอชลบ (O-)
• เอบี อาร์เอชบวก (AB+)
• เอบี อาร์เอชลบ (AB-)

ลูกกรุ๊ปเลือดอะไร

กรุ๊ปเลือดใดเข้ากันได้บ้าง ?

เนื่องจากความแตกต่างของแอนติเจนในเลือดจึงทำให้ผู้ที่มีความแตกต่างของกรุ๊ปเลือดบางกรุ๊ปไม่สามารถรับเลือดของกรุ๊ปอื่นได้ แต่บางกรุ๊ปก็รับเลือดของกรุ๊ปอื่นได้ เช่น

 • กรุ๊ปเลือดเอ อาร์เอชลบ (A- Blood Type) รับเลือดกรุ๊ปเอ อาร์เอชลบ (A-) และ กรุ๊ปเลือด โอ อาร์เอชลบ (O-) ได้
 • กรุ๊ปเลือดเอ อาร์เอชบวก (A+ Blood Type) รับเลือดกรุ๊ปเอ อาร์เอชลบ (A-) เอ อาร์เอชบวก (A+) โอ อาร์เอชลบ (O-) และ โอ อาร์เอชบวก (O+) ได้
 • กรุ๊ปเลือดบี อาร์เอชลบ (B- Blood Type) รับเลือดกรุ๊ปบี อาร์เอชลบ (B-) และ กรุ๊ปเลือด โอ อาร์เอชลบ (O-) ได้
 • กรุ๊ปเลือดบี อาร์เอชบวก (B+ BloodType) รับเลือดกรุ๊ปบี อาร์เอชลบ (B-) บี อาร์เอชบวก (B+) โอ อาร์เอชลบ (O-) และ โอ อาร์เอชบวก (O+) ได้
 • กรุ๊ปเลือดเอบี อาร์เอชลบ (AB- Blood Type) รับเลือดกรุ๊ปเอบี อาร์เอชลบ (AB-) และ เอ อาร์เอชลบ (A-) บี อาร์เอชลบ (B-) โอ อาร์เอชลบ (O-) ได้
 • กรุ๊ปเลือดเอบี อาร์เอชบวก (AB+ Blood Type) รับเลือดกรุ๊ปเอบี อาร์เอชลบ (AB-) เอบี อาร์เอชบวก (AB+) เอ อาร์เอชลบ (A-) เอ อาร์เอชบวก (A+) บี อาร์เอชลบ (B-) บี อาร์เอชบวก (B+) โอ อาร์เอชลบ (O-) และ โอ อาร์เอชบวก (O+) ได้
 • กรุ๊ปเลือด โอ อาร์เอชลบ (O- Blood Type) รับเลือดได้เพียงเลือดกรุ๊ป โอ อาร์เอชลบ (O-) เท่านั้น
 • กรุ๊ปเลือด โอ อาร์เอชบวก (O+ Blood Type) รับเลือดกรุ๊ปโอ อาร์เอชลบ (O-) และ โอ อาร์เอชบวก (O+) ได้
ลูกกรุ๊ปเลือดอะไร

ความเป็นไปได้ของกรุ๊ปเลือดลูกในท้อง

หากพ่อและแม่เลือดกรุ๊ปเดียวกัน

 • พ่อและแม่เลือดกรุ๊ป A ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ O
 • พ่อและแม่เลือดกรุ๊ป B ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป B หรือ O
 • พ่อและแม่เลือดกรุ๊ป AB ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ B หรือ AB
 • พ่อและแม่เลือดกรุ๊ป O ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป O

หากพ่อและแม่เลือดคนละกรุ๊ป

 • พ่อหรือแม่ A กับ O ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ O
 • พ่อหรือแม่ A กับ B ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ B หรือ O หรือ AB
 • พ่อหรือแม่ A กับ AB ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ B หรือ AB
 • พ่อหรือแม่ B กับ O ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป B หรือ O
 • พ่อหรือแม่ B กับ AB ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ B หรือ AB
 • พ่อหรือแม่ AB กับ O ลูกจะออกมาเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือ B

แชร์บทความนี้ :

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทาง Online

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่นวันแรงงาน
โปรโมชั่นพิเศษวันแรงงาน
เบาหวานแฝง
เบาหวานแฝง คืออะไร ?
วัณโรค
วัณโรค ร้ายแรงกว่าที่คิด

บทความยอดนิยม

ตับ สำคัญ อย่างไร?
ตับ สำคัญ อย่างไร?
ตรวจสุขภาพ ด้วย CBC (ความสมบูรณ์เม็ดเลือด)
ตรวจสุขภาพ ด้วย CBC (ความสมบูรณ์เม็ดเลือด)
STD
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง?

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำก่อน และหลัง การตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิคการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

สถานที่ตั้ง

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร      :   02-4171923-7 ต่อ 0 หรือ 11

อีเมล   :   tlclab38@hotmail.com

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

You cannot copy content of this page