ไขมัน คืออะไร? มีทั้งหมดกี่ชนิด? ไขมัน ในเลือด คนเราที่สำคัญมี 4 ชนิด ได้แก่ cholesterol, Triglycerides, HDL และ LDL ซึ่งถ้าร่างกายมี ไขมัน cholesterol และ Triglycerides ปริมาณสูงในเลือดจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ ยิ่งค่าของ cholesterol หรือ Triglycerides สูงมากขึ้นเท่าใด อัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจดังกล่าว จะสูงขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปในการตรวจ ไขมัน ในเลือดจะตรวจหาสารต่างๆ 4 ชนิด ดังนี้ โคเลสเตอรอล (cholesterol) ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ และได้รับจาก สารอาหาร พบมากในไขมันสัตว์ มีความสำคัญต่อร่างกายโดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัว และหลอดเลือดอุดตัน (ระดับปกติในเลือด ไม่เกิน 200 mg/dl) ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ร่างกายสรา้งขึ้นและได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไปมีความสำคัญทางด้านโภชนาการ ได้แก่ให้พลังงาน ช่วยดูดซึม (Vitamin […]