บริษัท ศูนยแลบธนบุรี จำกัด

"มั่นใจคุณภาพและบริการ"

มาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003

คณะกรรมการผู้บริหาร

นางสาวสายใจ  บุญพัฒนา
นางสาวสายใจ บุญพัฒนาคณะกรรมการผู้บริหาร
ดร.อาภากร  พลเทียร
ดร.อาภากร พลเทียรคณะกรรมการผู้บริหาร