ขั้นตอนเข้ารับบริการ

สำหรับลูกค้าที่ Walk In เข้า ศู​นย์แลบธนบุรี

ขั้นตอนตรวจสุขภาพทั่วไป