บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้ ผลถูกต้อง
แม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้เป็นที่พึงพอใจ และ ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า

ถ้อยแถลงนโยบาย มาตราฐานคุณภาพ ISO 15189

ผู้บริหารห้องปฏิบัติการศูนย์แลบธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกประเภท ในการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยาเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ น้ำเหลืองวิทยาภูมิคุ้มกันวิทยา
และจุลชีววิทยา และจุลชีววิทยา จากสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการเพื่อช่วยในการวินิจฉัย พยากรณ์โรค ติดตาม
การรักษา และประเมินสุขภาพ และมุ้งเน้นปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตราฐานสากล ISO 15189 ที่เป็นปัจจุบัน
มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายประกาศให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ผู้บริหารจะให้การสนับสนุนการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทุกการตรวจที่จำเป็น
  ในการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิกจุลทรรศน์ศาสตร์ น้ำเหลืองวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาจุลชีววิทยา และงานตรวจวิเคราะห์อื่นๆ

 2. ผู้บริหารจะให้การสนับสนุนทรัพยากร และการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แม่นยำ รวดเร็ว
  ราคาเป็นธรรม เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายคุณภาพ

 3. คุณภาพการทดสอบ ต้องสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ และด้านวิชาการ มีการประกันคุณภาพ
  มีวิธี การตรวจวิเคราะห์ที่เป็นวิธีมาตราฐาน เครื่องมือที่ทันสมัยล่าสุด และตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ

 4. บุคคากรทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตลอดเวลา

 5. ห้องปฏิบัติการจะดำเนินงานตามมาตราฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด เป็นกลาง เป็นอิสระจากผลประโยชน์ต่อภายนอกและภายในองค์กรและรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นความลับตลอดเวลา

 6. ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO 15189 มาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ และข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

 7. การบริหารจัดการด้านความปลอดภับต่อผู้ปฏิบัติงานผู้ใช้บริการ สิ่งแวดล้อมต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด
  ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 15190

 8. ผู้มารับบริการต้องได้รับการบริการที่ดี และปลอดภัยภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
  ISO 15189,ISO 15190

 9. บุคลากรทุกคนต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ และนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นที่พึงขอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายโดย: นางสาวสายใจ บุญพัฒนา ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด อ้างอิงตามคู่มือคุณภาพฉบับแก้ไข 14 วันบังคับใช้ 15/05/2556